Mål och målambitioner 2017-2018

Mål

En välskött ekonomi

1.a Vakansgraden för bostäder ska vara låg

1.d Hyresbortfallet ska minska

1.d Soliditeten ska stärkas (0,25%=1 mnkr)[1]

 

Bra boende i en högkvalitativ boendemiljö

2.aa Antalet lägenheter som standarden förbättras i

(oförändrad hyra)

2.ab därav med en standardhöjande

åtgärder (hyresökning)

2.b Antal lägenheter med köksfläkt som standard

 

Socialt och miljömässigt hållbar stiftelse

3.a väl underhållna och anpassade lekplatser i våra områden

3.b Antal miljöfordon

3.ba därav antal eldriva fordon

3.c Minskad energiförbrukning

3.d Miljöcertifierad stiftelse

 

Serviceinriktad med gott bemötande (NKI)

4.a Andelen kunder nöjda med sin lägenhet

4.b Andelen nöjda med övriga utrymmen (boendemiljön)

4.c Andelen nöjda kunder avseende service & bemötande

4.d Andelen nöjda vid inflyttning i lägenheten

4.e Andel felanmälningsärende (ej akuta) som åtgärdas inom tre arbetsdagar

4.f Svarsfrekvensen på hyresenkäten ökar

 

Medarbetarna – nyckeln till vår framgång (NMI)

5.a Andelen engagerade medarbetare (ansvar och engagemang)

5.b Andelen med arbetstillfredsställelse i arbetet

5.c Andelen stolta medarbetare

[1] Under givna förutsättningar