Bullerskyddsåtgärder vid våra fastigheter

Trafikverket undersöker för närvarande förutsättningar för bullerskyddsåtgärder vid ett flertal av våra fastigheter. Structor Akustik och Ramböll har av trafikverket fått i uppdrag att undersöka berörda bostäder för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga. Företaget kommer att besiktiga de berörda husen och kommer att gå in på tomter och dokumentera med hjälp av anteckningar och fotografier; fasadtyp, fönstrens glastjocklek, eventuella ventilationsdon m.m. Besiktningen sker i största del utomhus och i de fall som behövs en kontroll inomhus så kommer berörda hyresgäster att kontaktas. Utifrån besiktningen samt kunskap om liknade hus kan husets ljudisolering uppskattas. Ljudnivån från järnvägen har tidigare kartlagts för områdena. Detta tillsammans med besiktningen gör det möjligt att bedöma ljudnivån. Besiktningen kommer att ske under oktober och november.

 

De bostadshus som bedöms ha maximal ljudnivå inomhus över 55 dBA eller ekvivalent ljudnivå över 65 dBA utomhus (vid uteplats) ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram. En dialog mellan Trafikverket och berörd fastighetsägare kommer att äga rum för att hitta det mest lämpade bullerskyddet för respektive fastighet. Fastighetsägare kan erbjudas åtgärder på fönster och ventiler där det föreligger ett behov. Det kan även bli aktuellt att t.ex. föreslå lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser. När ett slutbesked gällande bullerinventeringen inkommer gällande vilka fastigheter som behöver åtgärdas så kommer Hallbo att komma ut med ny information.