Pool och studsmatta

Sommaren är nu här och vi vill alla uppleva den som trevlig och trivsam.


Studsmattor och pooler.

Att sätta upp en studsmatta eller en badpool på vår mark är inte tillåtet utan vårt uttryckliga tillstånd.

Om du i hyreskontraktet har egen uteplats som du själv sköter kan du däremot sätta upp en sådan. Tänk dock på att följa de säkerhetsföreskrifter som finns (se nedan), då det är du som är ansvarig ifall en olycka inträffar.

 

Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.

 

Det är inte tillåtet att värma poolen med el kopplat från lägenheten/Hallbos fastigheter, såvida du själv inte betalar den elen.

 

Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador som kan uppkomma till följd av vatten i pool.

 

Du får inte störa dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad o.s.v.

 

För att få fylla en pool med vätska (vatten) på egen uteplats ska Hallbo först underrättas! Vi upprättar då ett särskilt avtal där elförbrukning och vattenförbrukning regleras samt hur uttömning av vattnet ska ske.

 

Uppställning på allmän eller gemensam mark är inte tillåtet.

Som markägare är Hallsbergs Bostadsstiftelse ansvarig för lekredskap som exempelvis sutdsmattor och pooler. Eftersom vi inte kan kontrollera att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta, därför är dessa inte tillåtna.

 

Om sådan anträffas på vår gemensamma mark kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning. Kostnad för nedmontering samt bortforsling kommer att debiteras ansvarig.


 

 

Särskilda regler kring pooler.

Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd.

 

Boverkets regler säger att för pooler gäller följande:

Ett minst 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn ej kan krypa under och som är utfört så att det ej medger klättring ska placeras runt poolen.

 

Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan anordning som hindrar barn från att öppna grinden.

 

En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät, med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador, begränsas ska täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vattnet inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn går på den.

 

Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka.